Pravidla Hollandia Clubu

Pravidla Hollandia Clubu – Obsah

 • Hollandia Club
  •  Členství v Clubu
  •  Registrace
  •  Členství v Clubu zaniká v případě, že…
 • Sbírání bodů
  • Aktivity na Facebooku – jak získat body
   • Facebook Hollandia (CZ/SK) – To se mi líbí
   • Facebook soutěže
  • Body za kódy pod obaly vybraných produktů Hollandia
   • Vkládání kódů a připsání bodů na clubový účet
 • Revize nasbíraných bodů
 • Zjištění stavu účtu
 • Objednávka – směna bodů za dárky
 • Objednávka – směna bodů za Aktivity
 • Expedice dárků
 • Reklamace
 • Zpracování osobních údajů, podmínky aplikace
 • Ukončení věrnostního programu

1. Hollandia Club

Hollandia Club (dále jen „Club“) je věrnostní program společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., založený pro komunikaci se svými zákazníky, příznivci a přáteli zdravého životního stylu.

Fungování Clubu není předem nijak časově omezeno.

Zakladatelem a organizátorem (dále také „organizátor“) Clubu je společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ: 40522962.

Pořádající agenturou (dále také „provozovatel“) je společnost Konektor Social s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 1081/7, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 01698567.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit jednostranně pravidla fungování věrnostního programu Clubu. Změna pravidel bude zveřejněna pomocí dodatku těchto pravidel.

1.1. Členství v Clubu

Členem Clubu (dále také „člen“) se může stát každá zletilá svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se stanovenými pravidly Clubu. Nezletilí, starší patnácti let, se mohou stát členy se souhlasem zákonného zástupce. Členství v Clubu je bezplatné.

Členy se nemohou stát zaměstnanci organizátora, ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké, dále zaměstnanci provozovatele, ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké, a zaměstnanci a další pracovníci společností, které nakládají s obaly výrobků společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

1.2. Registrace

Fyzická osoba vyplní registrační formulář v elektronické podobě na www.hollandia.cz v sekci Hollandia Club. Registrací projevuje budoucí člen svůj souhlas s těmito pravidly a dále potvrzuje, že se seznámil se zásadami osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

Registrace fyzické osoby do Clubu může být organizátorem odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu.

Okamžikem registrace se fyzická osoba stává členem Clubu a získá svůj bodový účet, kde jí budou připisovány body za splněné aktivity, bude moci sledovat pohyb svých nasbíraných bodů a kdykoliv měnit své osobní údaje včetně přihlašovacího hesla.

1.3. Členství v Clubu zaniká v případě, že:

 • člen záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,
 • člen poruší pravidla Clubu, zejména tím, že:
  • shromažďuje body v rozporu s těmito pravidly,
  • dojde k připsání bodů na bodový účet člena jiným způsobem než podle těchto pravidel,
 • člen úmyslně zneužije údajů jiného člena, nebo jejich zneužití umožní,
 • člen umožní čerpání dárků z www katalogu Hollandia Clubu nebo objednávky zboží u partnerů Clubu třetím osobám, které nejsou členy,
 • člen v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy Clubu, společnosti Hollandia Karlovy Vary s r. o., provozovatele nebo partnerů Clubu.

O zániku členství v Clubu rozhoduje s konečnou platností organizátor.

Členství v Clubu dále zaniká na základě elektronického oznámení člena e-mailem na club@hollandia.cz nebo v případě jeho úmrtí.

Členství v Clubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřeveditelná a zanikají nejpozději smrtí člena a nemohou být předmětem dědických práv.

2. Sbírání bodů

Každá fyzická osoba, která se registruje a stane se členem, získá jednorázově 5 bodů za registraci na svůj členský účet (dále také „clubový účet“).

Člen dále může shromažďovat body na svůj clubový účet za aktivity na následujících sociálních sítích a profilech:

 • Facebookové stránky Hollandia:

CZ Facebook Hollandia – https://www.facebook.com/HollandiaCZ/

SK Facebook Hollandia – https://www.facebook.com/HollandiaSK/

Tyto body za aktivity na Facebooku lze získat jen pokud člen vlastní uživatelský profil na této sociální síti a potvrzením a přijetím facebookové aplikace Hollandia Club. Aby aplikace správně načítala body, je nutné se vždy nejméně jednou za 60 dní přihlásit do svého clubového účtu na webu www.hollandia.cz v části Hollandia Club. Pokud tak člen neučiní, bude na svém členském účtu vyzván k povolení aplikací po uplynutí 60 dní.

Body za aktivity jsou členovi načteny nejdéle do 7 pracovních dní. Provozovatel ani organizátor neručí a nenesou odpovědnost za chybné fungování nebo změny ve fungování sociální sítě Facebook.

Člen dále může shromažďovat body na svůj clubový účet za vybrané produkty Hollandia, které zakoupí. Pod obaly vybraných (označených) produktů Hollandia je umístěn kód, za který člen může na svém clubovém účtu získat 1 bod.

Další nové způsoby sbírání bodů, anebo změny stávajícího způsobu sbírání bodů, může provozovatel v budoucnu zveřejnit na webových stránkách Clubu.

2.1. Aktivity na Facebooku – jak získat body:

Člen povolí facebookovou aplikaci Hollandia Club. Aplikace slouží ke sledování a ohodnocení aktivity členů.

2.1.1. Facebook Hollandia – To se mi líbí

Každý člen, který povolí aplikaci, a který klikne „To se mi líbí“ u facebookových příspěvků, získá za každé jedno hodnocení „To se mi líbí“ 2 body na svůj clubový účet. Člen však může získat maximálně 12 bodů měsíčně. Body je možné sbírat jak na facebookovém profilu Hollandia CZ, tak i Hollandia SK. Body se členovi načítají až do dosažení měsíčního limitu 12 bodů.

Body jsou členovi vždy připisovány od data jeho registrace do Clubu. Není tedy možné získat body za tuto aktivitu zpětně (např. pokud chce udělit hodnocení „To se mi líbí“ příspěvku, který byl publikován dříve, než proběhla registrace fyzické osoby).

2.1.2. Facebook soutěže

Na facebookové stránce Hollandia budou pravidelně probíhat soutěže. Soutěž bude vždy vyhlášena přímo na facebookovém profilu a nese vždy specifická vlastní pravidla, která budou členům dostupná na webových stránkách www.hollandia.cz.

Každá facebooková soutěž je podmíněna registrací do Clubu. V rámci soutěže má člen možnost získat jednorázově 200 bodů na svůj účet v Clubu.

2.2. Body za kódy na obalech vybraných produktů

Každý člen může sbírat body za vybrané produkty Hollandia, které zakoupí. Na dřívku nebo víčku vybraných produktů Hollandia je umístěn kód, za který člen Clubu může na svém clubovém účtu získat 1 bod. Věrnostní program se vztahuje na produkty Hollandia, které:

 • mají na obalu označení „Ukrývám kód na dřívku! Odměňte se na www.hollandia.cz/club“ nebo „Sbírejte červené kódy z víček“ (vizualizace označení se nachází v sekci „Jak funguje Hollandia Club“)
 • mají na víčku/na dřívku uveden unikátní kód.Seznam produktů Hollandia, které aktuálně ukrývají kód uplatnitelný v Hollandia Clubu, je zveřejněn na stránce: http://www.hollandia.cz/jak-klub-funguje/.

2.2.1. Vkládání kódů a připsání bodů na clubový účet

Kódy lze vkládat po přihlášení do sekce Můj účet na www.hollandia.cz/club v záložce „Vložit kód“.

Prostřednictvím webového formuláře se zadávají kódy po jednom.

Po zadání každého kódu bude členovi potvrzen příjem kódu a zaktualizuje se jeho účastnické konto s nasbíranými body. V případě špatného vložení kódu bude člen na tuto skutečnost upozorněn a bude mu umožněno opětovné zadání tohoto kódu.

Do věrnostního programu nebudou zařazeny unikátní kódy již dříve platně vložené, unikátní kódy, jež budou vloženy jako neúplné/smyšlené, jakož i unikátní soutěžní kódy, které jakýmkoli jiným způsobem odporují těmto pravidlům.

Člen je povinen uschovávat si víčka/dřívka/obaly s unikátním kódem, které uplatnil do věrnostního programu, a to po dobu dvou měsíců od uplatnění, a na požádání provozovatele tyto víčka/dřívka/obaly s unikátními kódy předložit jejich zasláním na adresu v termínu určeném provozovatelem.

3. Revize nasbíraných bodů

Získané body, které jsou připsány na clubový účet člena mají omezenou platnost. Každé připsané body za každou jednotlivou aktivitu mají vždy platnost 3 roky od jejich nabytí. Pokud člen do té doby získané a připsané body na svém clubovém účtu neuplatní za dárky nabízené v rámci Clubu, propadají tyto body a jsou smazány z clubového účtu člena.

Členové mohou být provozovatelem nebo organizátorem vyzváni k vysvětlení sběratelských praktik. Pokud tito členové nevyhoví výzvě, mohou být z věrnostního programu vyřazeni. Pokud provozovatel nebo organizátor na základě předložených dokladů a vysvětlení zjistí, že člen nedodržel pravidla Clubu, bude člen z Clubu vyřazen. Rozhodnutí provozovatele o vyloučení člena z Clubu je definitivní a neměnné. O vyloučení z Clubu je provozovatel povinen elektronicky emailem informovat člena. Vyřazení členové nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele ani organizátora, včetně náhrady škody.

4. Zjištění stavu účtu

Aktuální stav svého clubového účtu může každý člen sledovat na webu www.hollandia.cz v části Hollandia Club, v části Můj účet. Zde získá informace kdy, za jakou aktivitu a kolik mu bylo připsáno bodů.

5. Objednávka – směna bodů za dárky

Každému dárku z nabídky na stránkách  www.hollandia.cz v části Hollandia Club, v části Katalog dárků, je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může člen provést objednávku dárků nabízených v katalogu Clubu.

Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu člena. Toto lze využít pouze elektronickou cestou v případě registrace přes internet po přihlášení k bodovému účtu člena.

Provozovatel Clubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla Clubu i obsah katalogu Clubu. V případě, že dojde k vyčerpání zásob dárků z katalogu Clubu, si provozovatel vyhrazuje právo daný dárek nahradit jiným stejné nebo vyšší bodové hodnoty. Pokud s tímto dárkem nebude člen Clubu souhlasit, má právo na vrácení bodů na jeho členský účet.

Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi Clubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

6. Objednávka – směna bodů za Aktivity

Člen může své body v Clubu směnit za potvrzení o členství, které mu jednorázově umožní vstup do zábavních center našich partnerů.

Každému potvrzení o členství z nabídky na stránce http://www.hollandia.cz/aktivity/ je přiřazena bodová hodnota.

 • Bronzové potvrzení o členství odpovídá hodnotě 250 bodů.
 • Stříbrné potvrzení o členství odpovídá hodnotě 375 bodů.

Jakmile člen nasbírá potřebné množství bodů na svém clubovém účtu, může si objednat potvrzení o členství z clubového katalogu. Objednávkou dochází ke stržení příslušné bodové hodnoty z clubového účtu člena.

Každé potvrzení o členství (stříbrné, bronzové) umožní členovi jinou variantu vstupu. Ty jsou vypsané na stránce http://www.hollandia.cz/aktivity/ pod jednotlivými potvrzeními o členství. Vstupy jsou pevně dané a člen si může vybrat za jedno potvrzení přesně jednu variantu vstupu u jednoho partnera. Potvrzení o členství obsahuje unikátní kód, který může být uplatněn pouze jednou.

Objednané potvrzení o členství včetně kódu přijde členovi na e-mail, jenž člen uvedl při registraci (či v případě pozdější změny na nový e-mail uvedený v jeho clubovém účtu). Člen Clubu si potvrzení o svém členství vytiskne a odevzdá na pokladně u vybraného clubového partnera. Seznam partnerů Hollandia Clubu člen najde na http://www.hollandia.cz/aktivity/Výměnou za odevzdané potvrzení o členství dostane člen jednorázově příslušný vstup. Služby/vstupy/aktivity navíc, které nejsou součástí nabídky, si člen doplácí sám.

Potvrzení je přenosné a může jej uplatnit kdokoliv. Proto může být využito i jako dárek. Potvrzení má platnost 6 měsíců od vystavení (tj. od odeslání poukázky na email člena).

Objednané potvrzení o členství nelze vrátit a body nelze zpětně připsat! Partner Hollandia Clubu nepřijme poukázky již dříve uplatněné, padělané, smyšlené, nebo které jakýmkoliv jiným způsobem odporují těmto pravidlům či dobrým mravům.

Organizátor Clubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla Clubu i obsah katalogu Clubu. Člen bere výslovně na vědomí a souhlasí, že organizátor je oprávněn do katalogu Clubu zařadit další aktivity či z tohoto katalogu Clubu vyřadit stávající aktivity, a to bez omezení.

7. Expedice dárků

Dárky jsou členům expedovány do 6 týdnů od obdržení oprávněné objednávky elektronickou cestou skrze internetové stránky www.hollandia.cz výběrem z katalogu dárků. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy Club neodpovídá.

Provozovatel nemůže ručit za zásilky poškozené nebo ztracené během přepravy.

V případě, že nabízený a zvolený dárek nebude dostupný nebo jej nebude možné doručit v časové lhůtě 6 týdnů, bude člen informován emailem club@hollandia.cz o této skutečnosti.

8. Reklamace

Reklamace a vrácení zboží se řídí zákonnými pravidly a podle standardních obchodních podmínek partnerů Clubu, uveřejněných na příslušných www stránkách partnerských internetových obchodů.  Veškerá práva z odpovědnosti za vady uplatňují členové u partnera Clubu, který zboží dodal.

Za reklamované zboží nebudou členům připisovány body zpět.

9. Zpracování osobních údajů, podmínky aplikace

Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování a práv členů, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v Zásadách zpracování osobních údajů.

Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost, jenž si aktualizuje a upravuje dle svých potřeb přes webové rozhraní po autorizovaném přihlášení ke svému členskému účtu. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny trvalého bydliště, jména apod. není nutno kontaktovat Club, ale změnu si provede člen sám po přihlášení na členský účet v sekci Můj účet.

Člen má tak jistotu správnosti a nemusí dojít k případným chybám při odesílání zásilek. V případě opakované zásilky z důvodu chybné adresy v okamžiku objednání bude Club po členu požadovat úhradu opakovaných nákladů na poštovné nad rámec první expedice.

Obecné podmínky aplikace. Přes veškerou snahu nezaručuje provozovatel ani organizátor chod aplikace a její činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy, a neručí proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Člen je povinen sám si vhodným způsobem zálohovat data, která případně svěří organizátorovi, resp. provozovateli. Člen je sám zcela odpovědný za jakýkoliv obsah, který do clubového účtu vloží (ať už vůči třetím stranám či úředním autoritám). Člen nesmí užívat clubový účet bez akceptace těchto podmínek; užívat clubový účet, není-li to v jeho zemi povoleno, anebo užívat clubový účet, není-li k tomu dle předpisů v jeho zemi oprávněn (například z důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat clubový účet pro zpracování jakýchkoliv dat, u nichž by k tomu nebyl sám člen zcela oprávněn (například autorských děl, ochranných známek, osobních údajů, obchodních a jiných tajemství apod.); užívat clubový účet k jinému účelu, než pro který je určen.

Provozovatel je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání clubového účtu; monitorovat způsob užívání clubového účtu členem bez využití osobních údajů; smazat bez jakékoliv náhrady uživatelský účet člena, který bude dle rozhodnutí provozovatele porušovat platné právní předpisy, dobré mravy, anebo kde bude existovat důvodné podezření na takové porušení; kdykoliv bez jakékoliv náhrady poskytování služeb spojených s clubovým účem a/nebo jeho činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit. Provozovatel tímto informuje členy, že na webových stránkách www.hollandia.cz může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Club není žádným způsobem provozován nebo sponzorován Facebookem a Facebook za něj neručí. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány provozovateli, nikoliv Facebooku.

10. Ukončení věrnostního programu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Program Clubu je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. si vyhrazuje právo program Clubu kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude členům oznámeno formou sdělení na www.hollandia.cz. Po tomto datu nebude možné připisovat zaslané body na bodový účet člena a z dosud evidovaných bodů na účtu bude možné čerpat clubové výhody včetně objednávání z nabídky Clubu až do určeného počtu dní po datu vyhlášeného ukončení programu Clubu. Veškeré clubové výhody uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu Clubu včetně samotného členství zanikají.

Členské záležitosti, změny ve správě účtu, reklamace účtu, objednávek a dodávek dárků uplatňují členové na e-mailové adrese club@hollandia.cz

V Praze dne 24. 5. 2018