Pravidlá Hollandia Clubu

Pravidlá Hollandia Clubu – Obsah

 • Hollandia Club
  • Členstvo v Clube
  • Registrácia
  • Členstvo v Clube zaniká v prípade, že…
 • Zbieranie bodov
  • Aktivity na Facebooku – ako získať body
   • Facebook Hollandia – Páči sa mi to
   • Facebook súťaže
  • Aktivity na Instagrame – ako získať body
   • Foto s hashtagom
  • Body za kódy pod obalmi vybraných produktov Hollandia
   • Vkladanie kódov a pripísanie bodov na clubový účet
 • Revízia nazbieraných bodov
 • Zistenie stavu účtu
 • Objednávka – zmena bodov na darčeky
 • Expedícia darčekov
 • Reklamácia
 • Spracovanie osobných údajov
 • Ukončenie vernostného programu

2. Hollandia Club

Hollandia Club (ďalej len „Club“) je vernostný program spoločnosti Hollandia s. r. o. založený na komunikáciu so zákazníkmi, priaznivcami a priateľmi zdravého životného štýlu.

Fungovanie Clubu nie je vopred časovo obmedzené.

Zakladateľom a organizátorom (ďalej „organizátor“) Clubu je spoločnosť Hollandia Karlovy Vary, s. r. o. so sídlom Pražská 673, Miřetice u Klášterce na Ohří, Klášterec na Ohří, PSČ 431 51, IČ: 40522962.

Prevádzkujúcou agentúrou (ďalej len „prevádzkovateľ“) je spoločnosť Konektor Social, s. r. o. so sídlom Námestie Republiky 1081/7, Praha, 110 00, IČ: 01698567.

Prevázkovateľ si vyhradzuje právo meniť jednostranne pravidlá fungovania vernostného programu Hollandia Club. Zmena pravidiel bude zverejnená prostredníctvom dodatku týchto pravidiel.

1.1. Členstvo v Clube

Členom Clubu (ďalej len „člen“) sa môže stať každá plnoletá svojprávna fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovenými pravidlami Hollandia Clubu. Neplnoletí, starší ako 15 rokov, sa môžu stať členom Clubu so súhlasom zákonného zástupcu. Členstvo v Clube je bezplatné.

Členmi Clubu sa nemôžu stať zamestnanci Hollandia s. r. o., ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke, ďalej zamestnanci prevádzkujúcej agentúry Konektor Social s. r. o., ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke i zamestnanci a ďalší pracovníci spoločnosti, ktorí pracujú s obalmi Hollandia výrobkov a ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

1.2. Registrácia

Fyzická osoba vyplní registračný formulár v elektronickej podobe na http://www.hollandia.cz/sk/club/. Registráciou dáva člen Clubu súhlas s týmito pravidlami:

Člen vyslovene súhlasí s tým, aby spoločnosť Konektor Social s. r. o. zapracovala jeho osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári za účelom správy jeho účtu ako člena vernostného programu Hollandia Club, a ďalej za účelom zasielania obchodných ponúk a informácií, tiež formou elektronickej komunikácie, týkajúcich sa vernostného programu a informácií o spoločnosti Hollandia s.r.o. Spoločnosť Konektor Social, ako správca osobných údajov členov vernostného programu Hollandia Club, sa pri spracovaní údajov riadi zákonom č. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu členstva vo vernostnom programe Hollandia Club. Člen vernostného programu je oprávnený kontrolovať svoje zapracované osobné údaje a navrhovať ich opravu alebo odstránenie. Člen vernostného programu je rovnako oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov e-mailom na adrese club@hollandia.cz.

Registrácia člena vernostného programu môže byť prevádzkovateľom odmietnutá alebo zrušená, a to bez udania dôvodu.

Okamihom registrácie sa užívateľ stáva členom Hollandia Clubu a získava svôj bodový účet, kde mu budú pripisované body za splnené aktivity, bude môcť sledovať pohyb svojich nazbieraných bodov a kedykoľvek meniť svoje osobné údaje vrátane prihlasovacieho hesla.

1.3. Členstvo v Clube zaniká v prípade, že:

 • člen zámerne poskytol v prihláške nesprávne informácie,
 • člen poruší pravidlá Clubu, najmä tým, že:
  • zhromažďuje body v rozpore s týmito pravidlami,
  • dôjde k pripisovaniu bodov na bodový účet člena iným spôsobom než uvádzajú pravidlá,
 • člen úmyselne zneužije údaje iného člena, alebo ich zneužitie umožní,
 • člen umožní čerpanie darčekov z www katalógu Hollandia Clubu alebo objednávky tovaru u partnerov Clubu tretím osobám, ktoré nie sú členovia Clubu,
 • člen v rozpore s dobrými mravmi a týmito pravidlami vyvíja aktivity poškodzujúce záujmy Clubu, spoločnosti Hollandia s.r.o., prevádzkovateľa alebo partnerov Clubu.

O zániku členstva v Clube rozhoduje s konečnou plastnosťou poverený zamestnanec spoločnosti Hollandia s. r. o. alebo Konektor Social s. r. o.
Členstvo v Clube ďalej zaniká na základe elektronického oznámenia člena e-mailom na club@hollandia.cz alebo v prípade jeho úmrtia.

Členstvo v Clube a všetky práva s tým spojené sú neprenosné a zanikajú najneskôr smrťou člena Clubu a nemôžu byť predmetom dedičských práv.

2. Zbieranie bodov

Každý užívateľ, ktorý sa registruje a stane sa členom Hollandia Clubu, získa jednorázovo 5 bodov za registráciu na svoj členský účet (ďalej tiež „clubový účet“).

Člen ďalej môže zhromažďovať body na svoj clubový účet za aktivity na nasledujúcich sociálnych sieťach a profiloch:

Tieto body za aktivity na sociálnej sieti Facebook a Instagram sa dajú získať len v prípade, že užívateľ vlastní úžívateľský profil na týchto sociálnych sieťach a potvrdením a prijatím facebookovej aplikácie Hollandia Club a instagramovej aplikácie Hollandia Club. Aby aplikácie načítali body správne, je nutné sa vždy najmenej raz za 60 dní prihlásiť do svojho clubového účtu na webe Hollandia Clubu. Pokiaľ tak člen Clubu neurobí, bude na svojom členskom účte vyzvaný k povoleniu aplikácie po uplynutí 60 dní.

Body za aktivitu sú užívateľovi načítané najneskôr do 7 pracovných dní. Prevádzkovateľ ani organizátor neručia a nenesú zodpovednosť za chybné fungovanie alebo zmeny vo fungovaní sociálnej siete Facebook a Instagram.

Člen ďalej môže zhromažďovať body na svoj clubový účet za vybrané produkty Hollandia, ktoré zakúpi. Pod obalmi vybraných (označených) produktov Hollandia je umiestnený kód, za ktorý člen Clubu môže na svojom užívateľskom účte získať 1 bod.

Ďalšie nové spôsoby zbieranie bodov, alebo zmeny existujúceho spôsobu zbieranie bodov, môže prevádzkovateľ v budúcnosti zverejniť na webových stránkach Clubu.

2.1. Aktivity na Facebooku – ako získať body:

Registrovaný člen Hollandia Clubu povolí facebookovu aplikáciu Hollandia Club. Aplikácia slúži na účel sledovania a ohodnotenia aktivity užívateľa.

2.1.1. Facebook Hollandia – Páči sa mi to

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu, ktorý povolí aplikáciu, a ktorý klikne ,,Páči sa mi to“ pri facebookovom príspevku, získa za každé jedno hodnotenie ,,Páči sa mi to“ 1 bod na svoj clubový účet. Značka Hollandia publikuje každý mesiac celkom 12 facebookových príspevkov. Člen Clubu tak môže získať maximálne 12 bodov mesačne. Body sú užívateľovi vždy pripisované od dátumu jeho registrácie do Hollandia Clubu. Nie je možné získať body za túto aktivitu spätne (napr. pokiaľ chce udeliť hodnotenie ,,Páči sa mi to“ príspevku, ktorý bol vydaný skôr, ako prebehla registrácia užívateľa).

2.1.2. Facebook súťaž

Na facebookovej stránke (https://www.facebook.com/HollandiaCZ/) budú pravidelne probiehať súťaže. Súťaž bude vždy vyhlásená priamo na facebookovom profile a má vždy špeciálne vlastné pravidlá, ktoré budú užívateľom dostupné na webových stránkach www.hollandia.cz/sk.

Každá facebooková súťaž je podmienená registráciou do Hollandia Clubu. V rámci súťaže bude vždy vyhlásených 50 členov, z ktorých každý získa 200 bodov na svoj účet Hollandia Clubu.

2.2. Aktivity na Instagrame – ako získať body:

Registrovaný člen Hollandia Clubu povolí instagramovú aplikáciu Hollandia Club. Aplikácia slúži za účelom sledovania a hondotenia aktivít užívateľa.

2.2.1. Foto s hashtagom

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu, ktorý povolil aplikáciu, a ktorý nahrá na svoj instagramový profil unikátnu fotografiu jogurtu Hollandia a do textu príspevku vloží hashtag #hollandia, získa 3 body. Každý člen môže takto nahrať maximálne 2 príspevky mesačne (fotografia s textom obsahujúcim hashtag), a získať tak maximálne 6 bodov mesačne na svoj clubový účet.

Člen Clubu prehlasuje, že fotografiu urobil sám, alebo má povolenie autora k jej šíreniu.
Prehlasuje tiež, že prípadné osoby zachytené na fotografii súhlasia s ich zverejnením. V prípade, že to tak nie je, tak sa člen vystavuje riziku spojeného s porušovaním autorských práv pravého vlastníka fotografie so všetkými možnými právnymi následkami.

Odobraté budú body tým členom Clubu, ktorých fotografie:

 • nezodpovedajú zadaniu (nezobrazujú na fotografii výrobok značky Hollandia a v texte nie je uvedený správny hashtag #hollandia),
 • obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi,
 • by mohli poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa, zakladateľa alebo partnerov Clubu,
 • u ktorých bol zistený podvod či nedodržanie iných podmienok,
 • u ktorých je na fotografii rozpoznateľné, že člen Clubu zobrazil výrobky inej značky než Hollandia,
 • fotografie sa opakujú viac ako jedenkrát,

O tom, či je možné za pridanú fotografiu získať body, rozhoduje prevádzkovateľ alebo organizátor vernostného programu.

2.3. Body za kódy pod obalmi vybraných produktov

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu môže zbierať body za vybrané produkty Hollandia, ktoré zakúpi. Pod obalmi vybraných produktov Hollandia je umiestnený kód, za ktorý člen Clubu môže na svojom užívateľskom účte získať 1 bod. Vernostný program sa vzťahuje na produkty Hollandia, ktoré:

 • majú na obale označenie „Ukrývam kód pod viečkom! Odmeňte sa na www.hollandia.cz/sk/club“ alebo „Ukrývam kód na drievku! Odmeňte sa nawww.hollandia.cz/sk/club“ alebo „PREKVAPENIE POD OBALOM“ (vizualizácia označenia sa nachádza v sekcii „Ako funguje Hollandia Club“),
 • majú pod obalom/viečkom/na drievku uvedený unikátny kód.

Zoznam produktov Hollandia, ktoré momentálne ukrývajú kód uplatniteľný v Hollandia Clube, je zverejnený na stránke: http://www.hollandia.cz/sk/jak-klub-funguje/.

2.3.1. Vkládánie kódov a pripísanie bodov na clubový účet

Kódy možno vkladať po prihlásení do sekcie Môj účet na www.hollandia.cz/sk/club.

Prostredníctvom webového formulára sa zadávajú kódy po jednom.

Po zadaní každého kódu bude členovi potvrdený príjem kódu a zaktualizuje sa jeho účastnícke konto s nazbieranými bodmi. V prípade zlého vloženia kódu bude člen na túto skutočnosť upozornený a bude mu umožnené opätovné zadanie tohto kódu.

Do vernostného programu nebudú zaradené unikátne kódy už skôr platne vložené, unikátne kódy, ktoré budú vložené ako neúplné / vymyslené, ako aj unikátne súťažné kódy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom odporujú týmto pravidlám.

Člen je povinný uschovávať si viečka/drievka/obaly produktov s unikátnym kódom, ktoré uplatnil do vernostného programu, a to po dobu dvoch mesiacov od uplatnenia, a na požiadanie usporiadateľa tieto viečka/drievka/obaly s unikátnymi kódmi predložiť ich zaslaním na adresu v termíne určenom usporiadateľom.

3. Revízia nazbieranych bodov

Získané body, ktoré sú pripísané na účet člena, majú obmedzenú platnosť. Každé pripísané body za každú jednotlivú aktivitu majú vždy platnosť 2 roky od ich pripísania.
Pokiaľ užívateľ do tej doby získané a pripísané body na svojom členskom účte neuplatní za darčeky ponúkané v rámci Clubu, tieto body prepadnú a búdú zmazané z účtu člena Clubu.

Členovia môžu byť prevádzkovateľom alebo organizátorom vyzvaní k vysvetleniu zberateľských praktík. Pokiaľ títo členovia Clubu nevyhovia výzve, môžu byť z vernostného programu vyradení. Pokiaľ prevádzkovateľ alebo organizátor Clubu na základe predložených dokladov a vysvetlení zistia, že člen Clubu nedodržal pravidlá, člen bude z Clubu vyradený.
Rozhodnutie prevádzkovateľa o vylúčení člena z Clubu je definitívne a nemenné. O vylúčení z Clubu je prevádzkovateľ povinný informovať člena Clubu elektronicky e-mailom. Vyradení členovia nemajú nárok na akékoľvek plnenie zo strany prevádzkovateľa alebo organizátora, vrátane náhrady škody.

4. Zistenie stavu účtu

Aktuálny stav svojho clubového účtu môže každý člen sledovať na webe http://www.hollandia.cz/sk/club/ v časti Môj účet, kde získa informácie kedy, za akú aktivitu a koľko bodov sa mu pripísalo.

5. Objednávka – zmena bodov za darčeky

Každému darčeku z ponuky na stránke http://www.hollandia.cz/sk/club/, v časti Katalóg darčekov, je priradená bodová hodnota. Po nazbieraní potrebného počtu bodov na svojom účte, môže člen previesť objednávku darčekov ponúkaných v katalógu Clubu.

Platba za darčeky bude prevedená odrátaním bodov z bodového účtu člena Clubu. Toto sa dá vykonať len elektronickou cestou v prípade registrácie cez internet po prihlásení k bodovému účtu člena.

Prevádzkovateľ Clubu si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch meniť a upravovať podmienky a pravidlá Clubu i obsah katalógu Clubu. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu zásob darčekov z katalógu Clubu, si vyhradzuje právo daný darček nahradiť iným rovnakej alebo vyššej hodnoty. Pokiaľ s týmto darčekom člen Clubu nesúhlasí, má právo na vrátenie bodov na jeho členský účet.

Darčeky nie je možné vymeniť za finančný obnos a členovi Clubu nevzniká na konkrétny darček právny nárok.

6. Expedícia darčekov

Darčeky sú členom Clubu expedované do 6 týždňov od obdržania oprávnenej objednávky elektronickou cestou cez internetovú stránku http://www.hollandia.cz/sk/club/ výberom z Katalógu darčekov. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené nesprávne uvedenou adresou, resp. neskorým informovaním o zmene adresy Club nezodpovedá.

Prevádzkovateľ nemôže ručiť za zásielky poškodené alebo stratené počas prepravy.

V prípade, že ponúkaný alebo zvolený darček nebude dostupný alebo ho nebude možné doručiť v časovej lehote 6 týždňov, bude člen Clubu o tejto skutočnosti informovaný e-mailom club@hollandia.cz.

7. Reklamácia

Reklamácia a vrátenie tovaru sa riadi zákonnými pravidlami a podľa štandardných obchodných podmienok partnerov Clubu uverejnených na príslušných www stránkach partnerských internetových obchodoch. Všetky práva z odpovednosti za chyby uplatňujú členovia Clubu u partnera Clubu, ktorý tovar dodal.

Za reklamácie tovaru nebudú členom pripisované body späť na clubový účet.

8. Spracovanie osobných údajov, podmienky aplikácie

Členstvom v Hollandia Clube člen v zmysle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení, súhlasí, aby jeho zaslané osobné údaje boli až do odvolania spracované do informačného systému spoločnosti Hollandia s.r.o. a Konektor Social s.r.o. pre prevádzkovanie Clubu a jeho programu a na ďalšie marketingové účely. Spracovaním údajov môže spoločnosť Hollandia s.r.o. a Konektor Social s.r.o. poveriť tretiu osobu. Člen má právo pristúpiť k osobným údajom a na ďalšie práva plynúce z citovaného zákona.

Každý člen zodpovedá za správnosť svojich osobných údajov a ich aktuálnosť, ktoré si aktualizuje a upravuje podľa svojic potrieb cez webové rozhranie po autorizovanom prihlásení k svojmu členskému účtu. V prípade zmeny osobných údajov z dôvodu zmeny trvalého bydliska, mena a pod., nie je nutné kontaktovať Club, ale zmenu vykoná člen Clubu sám po prihlásení do členského účtu v sekcii Môj účet.

Člen má tak istotu správnosti a nemusí dôjsť k prípadným chybám pri odosielaní zásielky. V prípade opakovanej zásielky z dôvodu chybnej adresy v okamihu objednania bude Club od člena vyžadovať úhradu opakovaných nákladov na poštovné nad rámec prvej expedície.

Obecné podmienky aplikácie. Napriek všetkej snahe neručí prevádzkovateľ ani organizátor za chod aplikácie a jej činnosť bez prípadných chýb a neručí preto za akúkoľvek škodu či stratu ak takáto udalosť vznikne. Užívateľ je povinný sám si vhodným spôsobom zálohovať údaje, ktoré prípadne v aplikácii udá. Užívateľ sám zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý do aplikácie vloží (voči tretím stranám či úradným autoritám). Užívateľ nesmie užívať aplikáciu bez akceptácie týchto podmienok, užívať aplikáciu, ak to v jeho krajine nie je povolené, alebo užívať aplikáciu, ak k tomu nie je v jeho krajine oprávnený (napríklad z dôvodu veku, svojprávnosti, súdneho rozhodnutia a pod.), užívať aplikáciu spôsobom, ktorý by bol podľa rozhodnutia poskytovateľa nelegálny, neetický, poškodzujúci záujmy prevádzkovateľov či tretích strán či z iného dôvodu nevhodný, užívať aplikáciu na spracovanie akýchkoľvek údajov, na čo by nebol užívateľ oprávnený (napríklad autorských diel, ochranných známok, obchodných iných tajomstiev a pod.), užívať aplikáciu k inému účelu, než pre ktoré je určená. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť obsah a podmienky aplikácie, monitorovať spôsob užívania aplikácie užívateľom výlučne bez využitia osobných údajov, zmazať bez akejkoľvek náhrady užívateľský účet, ktorý bude podľa rozhodnutia prevádzkovateľa porušovať právo, dobré mravy, alebo kde bude existovať dôvodné podozrenie na takéto porušenie, kedykoľvek bez akejkoľvek náhrady poskytovanej aplikácie alebo jeho činnosť ukončiť, prerušiť, zmeniť či premiestniť. Prevádzkovateľ týmto informuje účastníkov, že na webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom zjednodušenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies môže vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

Club nie je žiadnym spôsobom previazaný, sponzorovaný alebo spojený s Facebookom a Facebook za neho neručí. Informácie poskytnuté v rámci akcie neposkytujete Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované prevádzkovateľovi, nie Facebooku.

9. Ukončenie vernostného programu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program zastaviť alebo zrušiť, a to bez udania dôvodu.

Program Clubu je pripravený ako dlhodobý projekt bez vopred naplánovaného termínu ukončenia. Spoločnosť Hollandia s. r. o. si vyhradzuje právo program Hollandia Club kedykoľvek ukončiť. Dátum ukončenia činnosti bude členom oznámený formou zdieľania na www.hollandia.cz/sk. Po tomto dátume nebude možné pripisovať zaslané body na bodový účet člena Clubu a z doposiaľ evidovaných bodov na účte bude možné čerpať clubové výhody vrátane objednávky z ponuky Clubu až do určeného počtu dní po dátume vyhláseného ukončenia programu Clubu. Všetky členské výhody uplynutím stanovenej lehoty po ukončení programu Clubu vrátane samotného členstva zanikajú.

Členské záležitosti, zmeny v správe účtu, reklamácie účtu, objednávok a dodávok darčekov uplatňujú členovia Clubu na e-mailovej adrese club@hollandia.cz

V Prahe, dňa 12. 05. 2016.