Pravidlá Hollandia Clubu

Pravidlá Hollandia Clubu – Obsah

 • Hollandia Club
  • Členstvo v Clube
  • Registrácia
  • Členstvo v Clube zaniká v prípade, že…
 • Zbieranie bodov
  • Aktivity na Facebooku – ako získať body
   • Facebook Hollandia – Páči sa mi to
   • Facebook súťaže
  • Body za kódy pod obalmi vybraných produktov Hollandia
   • Vkladanie kódov a pripísanie bodov na clubový účet
 • Revízia nazbieraných bodov
 • Zistenie stavu účtu
 • Objednávka – zmena bodov na darčeky
 • Expedícia darčekov
 • Reklamácia
 • Spracovanie osobných údajov
 • Ukončenie vernostného programu

2. Hollandia Club

Hollandia Club (ďalej len „Club“) je vernostný program spoločnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. založený na komunikáciu so zákazníkmi, priaznivcami a priateľmi zdravého životného štýlu.

Fungovanie Clubu nie je vopred časovo obmedzené.

Zakladateľom a organizátorom (ďalej tiež „organizátor“) Clubu je spoločnosť Hollandia Karlovy Vary, s. r. o. so sídlom Pražská 673, Miřetice u Klášterce na Ohří, Klášterec na Ohří, PSČ 431 51, IČ: 40522962.

Prevádzkujúcou agentúrou (ďalej tiež „prevádzkovateľ“) je spoločnosť Konektor Social, s. r. o. so sídlom Námestie Republiky 1081/7, Praha, 110 00, IČ: 01698567.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť jednostranne pravidlá fungovania vernostného programu Club. Zmena pravidiel bude zverejnená prostredníctvom dodatku týchto pravidiel.

1.1. Členstvo v Clube

Členom Clubu (ďalej tiež „člen“) sa môže stať každá plnoletá svojprávna fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovenými pravidlami Clubu. Neplnoletí, starší ako 15 rokov, sa môžu stať členom so súhlasom zákonného zástupcu. Členstvo v Clube je bezplatné.

Členmi sa nemôžu stať zamestnanci organizátora, ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke, ďalej zamestnanci prevádzkovateľa, ani ich rodinní príslušníci a osoby im blízke i zamestnanci a ďalší pracovníci spoločnosti, ktorí pracujú s obalmi výrobkov spoločnosti HOLLANDIA Karlovy Vary s.r.o. a ich rodinní príslušníci a osoby im blízke.

1.2. Registrácia

Fyzická osoba vyplní registračný formulár v elektronickej podobe na http://www.hollandia.cz/sk/club/. Registráciou dáva člen Clubu súhlas s týmito pravidlami a ďalej potvrdzuje, že sa zoznámil so zásadami spracovania osobných údajov uvedenými v Zásadách spracovania osobných údajov.

Člen vyslovene súhlasí s tým, aby spoločnosť Konektor Social s. r. o. zapracovala jeho osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári za účelom správy jeho účtu ako člena vernostného programu Hollandia Club, a ďalej za účelom zasielania obchodných ponúk a informácií, tiež formou elektronickej komunikácie, týkajúcich sa vernostného programu a informácií o spoločnosti Hollandia s.r.o. Spoločnosť Konektor Social, ako správca osobných údajov členov vernostného programu Hollandia Club, sa pri spracovaní údajov riadi zákonom č. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu členstva vo vernostnom programe Hollandia Club. Člen vernostného programu je oprávnený kontrolovať svoje zapracované osobné údaje a navrhovať ich opravu alebo odstránenie. Člen vernostného programu je rovnako oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov e-mailom na adrese club@hollandia.cz.

Registrácia fyzickej osoby do Clubu môže byť organizátorom môže byť organizátorom odmietnutá alebo zrušená, a to bez udania dôvodu.

V okamihu registrácie sa fyzická osoba stáva členom Clubu a získava svôj bodový účet, kde jej budú pripisované body za splnené aktivity, bude môcť sledovať pohyb svojich nazbieraných bodov a kedykoľvek meniť svoje osobné údaje vrátane prihlasovacieho hesla.

1.3. Členstvo v Clube zaniká v prípade, že:

 • člen zámerne poskytol v prihláške nesprávne informácie,
 • člen poruší pravidlá Clubu, najmä tým, že:
  • zhromažďuje body v rozpore s týmito pravidlami,
  • príde k pripisovaniu bodov na bodový účet člena iným spôsobom než uvádzajú pravidlá,
 • člen úmyselne zneužije údaje iného člena, alebo ich zneužitie umožní,
 • člen umožní čerpanie darčekov z www katalógu Hollandia Clubu alebo objednávky tovaru u partnerov Clubu tretím osobám, ktoré nie sú členovia,
 • člen v rozpore s dobrými mravmi a týmito pravidlami vyvíja aktivity poškodzujúce záujmy Clubu, spoločnosti HOLLANDIA Karlovy Vary s.r.o., prevádzkovateľa alebo partnerov Clubu.

O zániku členstva v Clube rozhoduje s konečnou plastnosťou organizátor

Členstvo v Clube ďalej zaniká na základe elektronického oznámenia člena e-mailom na club@hollandia.cz alebo v prípade jeho úmrtia.

Členstvo v Clube a všetky práva s tým spojené sú neprenosné a zanikajú najneskôr smrťou člena a nemôžu byť predmetom dedičských práv.

2. Zbieranie bodov

Každá fyzická osoba, ktorá sa registruje a stane sa členom, získa jednorázovo 5 bodov za registráciu na svoj členský účet (ďalej tiež „clubový účet“).

Člen ďalej môže zhromažďovať body na svoj clubový účet za aktivity na nasledujúcich sociálnych sieťach a profiloch:

Tieto body za aktivity na sociálnej sieti Facebook sa dajú získať len v prípade, že člen vlastní úžívateľský profil na tejto sociálnej sieti a potvrdením a prijatím facebookovej aplikácie Hollandia Club. Aby aplikácia načítala body správne, je nutné sa vždy najmenej raz za 60 dní prihlásiť do svojho clubového účtu na webe Hollandia Clubu. Pokiaľ tak člen neurobí, bude na svojom členskom účte vyzvaný k povoleniu aplikácie po uplynutí 60 dní.

Body za aktivitu sú členovi načítané najneskôr do 7 pracovných dní. Prevádzkovateľ ani organizátor neručia a nenesú zodpovednosť za chybné fungovanie alebo zmeny vo fungovaní sociálnej siete Facebook.

Člen ďalej môže zhromažďovať body na svoj clubový účet za vybrané produkty Hollandia, ktoré zakúpi. Pod obalmi vybraných (označených) produktov Hollandia je umiestnený kód, za ktorý člen môže na svojom clubovom účte získať 1 bod.

Ďalšie nové spôsoby zbierania bodov, alebo zmeny existujúceho spôsobu zbierania bodov, môže prevádzkovateľ v budúcnosti zverejniť na webových stránkach Clubu.

2.1. Aktivity na Facebooku – ako získať body:

Člen povolí facebookovu aplikáciu Hollandia Club. Aplikácia slúži za účelom sledovania a hodnotenia aktivity členov.

2.1.1. Facebook Hollandia – Páči sa mi to

Každý člen, ktorý povolí facebookovu aplikáciu a „Páči sa mi to“ na facebookových príspevkoch, získa za každé jedno „Páči sa mi to“ 2 body na svoj clubový účet. Člen môže získať maximálne 12 bodov mesačne. Body je možné zbierať na facebookovom profile Hollandia SK, ale aj na Hollandia CZ. Body sa členovi načítávajú až po dosiahnutie mesačného limitu 12 bodov.

Body sú členovi vždy pripisované od dátumu jeho registrácie do Clubu. Nie je teda možné získať body za túto aktivitu spätne (napríklad, keď chce označiť „Páči sa mi to“ príspevok, ktorý bol uverejnený pred dátumom registrácie fyzickej osoby).

2.1.2. Facebook súťaž

Na facebookovej stránke Hollandia budú pravidelne probiehať súťaže. Súťaž bude vždy vyhlásená priamo na facebookovom profile a má vždy špeciálne vlastné pravidlá, ktoré budú členom dostupné na webových stránkach www.hollandia.cz/sk.

Každá facebooková súťaž je podmienená registráciou do Clubu. V rámci súťaže má každý člen možnosť zapojiť sa do súťaže a mať možnosť získať 200 bodov na svoj účet Clube.

2.2. Body za kódy pod obalmi vybraných produktov

Každý člen môže zbierať body za vybrané produkty Hollandia, ktoré zakúpi. Na drievku alebo na viečku vybraných produktov Hollandia je umiestnený kód, za ktorý člen Clubu môže na svojom clubovom účte získať 1 bod. Vernostný program sa vzťahuje na produkty Hollandia, ktoré:

 • majú na obale označenie „Ukrývam kód na drievku! Odmeňte sa nawww.hollandia.cz/sk/club“ alebo „Zbierajte červené kódy z viečok!“ (vizualizácia označenia sa nachádza v sekcii „Ako funguje Hollandia Club“).
 • majú na viečku/drievku uvedený unikátny kód.

Zoznam produktov Hollandia, ktoré momentálne ukrývajú kód uplatniteľný v Hollandia Clube, je zverejnený na stránke: http://www.hollandia.cz/sk/jak-klub-funguje/.

2.2.1. Vkládánie kódov a pripísanie bodov na clubový účet

Kódy možno vkladať po prihlásení do sekcie Môj účet na www.hollandia.cz/sk/club v záložke „Vložiť Kód“.

Prostredníctvom webového formulára sa zadávajú kódy po jednom.

Po zadaní každého kódu bude členovi potvrdený príjem kódu a zaktualizuje sa jeho účastnícke konto s nazbieranými bodmi. V prípade zlého vloženia kódu bude člen na túto skutočnosť upozornený a bude mu umožnené opätovné zadanie tohto kódu.

Do vernostného programu nebudú zaradené unikátne kódy už skôr platne vložené, unikátne kódy, ktoré budú vložené ako neúplné / vymyslené, ako aj unikátne súťažné kódy, ktoré akýmkoľvek iným spôsobom odporujú týmto pravidlám.

Člen je povinný uschovávať si viečka/drievka/obaly produktov s unikátnym kódom, ktoré uplatnil do vernostného programu, a to po dobu dvoch mesiacov od uplatnenia, a na požiadanie prevádzkovateľa tieto viečka/drievka/obaly s unikátnymi kódmi predložiť ich zaslaním na adresu v termíne určenom prevádzkovateľom.

3. Revízia nazbieranych bodov

Získané body, ktoré sú pripísané na účet člena, majú obmedzenú platnosť. Každé pripísané body za každú jednotlivú aktivitu majú vždy platnosť 3 roky od ich pripísania.
Pokiaľ člen do tej doby získané a pripísané body na svojom členskom účte neuplatní za darčeky ponúkané v rámci Clubu, tieto body prepadnú a búdú zmazané z clubového účtu člena.

Členovia môžu byť prevádzkovateľom alebo organizátorom vyzvaní k vysvetleniu zberateľských praktík. Pokiaľ títo členovia nevyhovejú výzve, môžu byť z vernostného programu vyradení. Pokiaľ prevádzkovateľ alebo organizátor na základe predložených dokladov a vysvetlení zistia, že člen nedodržal pravidlá, bude člen z Clubu vyradený.
Rozhodnutie prevádzkovateľa o vylúčení člena z Clubu je definitívne a nemenné. O vylúčení z Clubu je prevádzkovateľ povinný informovať člena elektronicky e-mailom. Vyradení členovia nemajú nárok na akékoľvek plnenie zo strany prevádzkovateľa alebo organizátora, vrátane náhrady škody.

4. Zistenie stavu účtu

Aktuálny stav svojho clubového účtu môže každý člen sledovať na webe http://www.hollandia.cz/sk/club/ v časti Môj účet, kde získa informácie kedy, za akú aktivitu a koľko bodov sa mu pripísalo.

5. Objednávka – zmena bodov za darčeky

Každému darčeku z ponuky na stránke http://www.hollandia.cz/sk/club/, v časti Katalóg darčekov, je priradená bodová hodnota. Po nazbieraní potrebného počtu bodov na svojom účte, môže člen previesť objednávku darčekov ponúkaných v katalógu Clubu.

Platba za darčeky bude prevedená odrátaním bodov z bodového účtu člena. Toto sa dá vykonať len elektronickou cestou v prípade registrácie cez internet po prihlásení k bodovému účtu člena.

Prevádzkovateľ Clubu si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch meniť a upravovať podmienky a pravidlá Clubu i obsah katalógu Clubu. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu zásob darčekov z katalógu Clubu, si vyhradzuje právo daný darček nahradiť iným rovnakej alebo vyššej hodnoty. Pokiaľ s týmto darčekom člen Clubu nesúhlasí, má právo na vrátenie bodov na jeho členský účet.

Darčeky nie je možné vymeniť za finančný obnos a členovi Clubu nevzniká na konkrétny darček právny nárok.

6. Expedícia darčekov

Darčeky sú členom expedované do 6 týždňov od obdržania oprávnenej objednávky elektronickou cestou cez internetovú stránku http://www.hollandia.cz/sk/club/ výberom z Katalógu darčekov. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené nesprávne uvedenou adresou, resp. neskorým informovaním o zmene adresy Club nezodpovedá.

Prevádzkovateľ nemôže ručiť za zásielky poškodené alebo stratené počas prepravy.

V prípade, že ponúkaný alebo zvolený darček nebude dostupný alebo ho nebude možné doručiť v časovej lehote 6 týždňov, bude člen o tejto skutočnosti informovaný e-mailom club@hollandia.cz.

7. Reklamácia

Reklamácia a vrátenie tovaru sa riadi zákonnými pravidlami a podľa štandardných obchodných podmienok partnerov Clubu uverejnených na príslušných www stránkach partnerských internetových obchodoch. Všetky práva zo zodpovednosti za chyby uplatňujú členovia u partnera Clubu, ktorý tovar dodal.

Za reklamácie tovaru nebudú členom pripisované body späť na clubový účet.

8. Spracovanie osobných údajov, podmienky aplikácie

Konkrétna úprava spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu, spôsobu a účelu spracovania a práv členov, vrátane ich uplatnenia, je obsiahnutá v Zásadách spracovania osobných údajov.

Každý člen zodpovedá za správnosť svojich osobných údajov a ich aktuálnosť, ktoré si aktualizuje a upravuje podľa svojich potrieb cez webové rozhranie po autorizovaní prihlásenia k svojmu členskému účtu. V prípade zmeny osobných údajov, z dôvodu zmeny trvalého bydliska, mena apod. nie je nutné kontaktovať Club, ale zmenu si vykoná člen sám po prihlásení do členského účtu v sekcii Môj účet.

Člen má tak istotu správnosti a nemusí prísť k prípadným chybám pri odesielaní zásielok. V prípade opakovanej zásielky z dôvodu chybnej adresy v okamihu objednávky bude Club po členovi požadovať úhradu opakovaných nákladov na poštovné nad rámec prvej expedície.

Obecné podmienky aplikácie. Napriek všetkej snahe neručia prevádzkovateľ ani organizátor za chod aplikácie a jej činnosť bez prípadných chýb a neručí preto za akúkoľvek škodu či stratu ak takáto udalosť vznikne. Člen je povinný sám si vhodným spôsobom zálohovať údaje, ktoré prípadne zverí organizátorovi, resp. prevádzkovateľovi. Člen sám zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý do clubového účtu vloží (voči tretím stranám či úradným autoritám). Člen nesmie užívať clubový účet bez akceptácie týchto podmienok, užívať clubový účet, ak to v jeho krajine nie je povolené, alebo užívaťclubový účet, ak k tomu nie je v jeho krajine oprávnený (napríklad z dôvodu veku, svojprávnosti, súdneho rozhodnutia a pod.), užívať clubový účet spôsobom, ktorý by bol podľa rozhodnutia poskytovateľa nelegálny, neetický, poškodzujúci záujmy prevádzkovateľov či tretích strán či z iného dôvodu nevhodný, užívať clubový účet na spracovanie akýchkoľvek údajov, na čo by nebol užívateľ oprávnený (napríklad autorských diel, ochranných známok, obchodných iných tajomstiev a pod.), užívať clubový účet k inému účelu, než pre ktoré je určený.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť obsah a podmienky clubového účtu, monitorovať spôsob užívania clubového účtu užívateľom výlučne bez využitia osobných údajov, zmazať bez akejkoľvek náhrady užívateľský účet, ktorý bude podľa rozhodnutia prevádzkovateľa porušovať právo, dobré mravy, alebo kde bude existovať dôvodné podozrenie na takéto porušenie, kedykoľvek bez akejkoľvek náhrady služieb poskytovaných s clubovým účtom a/alebo jeho činnosť ukončiť, prerušiť, zmeniť či premiestniť. Prevádzkovateľ týmto informuje členov, že na webových stránkach www.hollandia.cz/sk môže využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom zjednodušenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies môže vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

Club nie je žiadnym spôsobom previazaný, sponzorovaný alebo spojený s Facebookom a Facebook za neho neručí. Informácie poskytnuté v rámci akcie neposkytujete Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované prevádzkovateľovi, nie Facebooku.

9. Ukončenie vernostného programu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program zastaviť alebo zrušiť, a to bez udania dôvodu.

Program Clubu je pripravený ako dlhodobý projekt bez vopred naplánovaného termínu ukončenia. Spoločnosť HOLLANDIA Karlove Vary, s. r. o. si vyhradzuje právo program Clubu kedykoľvek ukončiť. Dátum ukončenia činnosti bude členom oznámený formou zdieľania na www.hollandia.cz/sk. Po tomto dátume nebude možné pripisovať zaslané body na bodový účet člena a z doposiaľ evidovaných bodov na účte bude možné čerpať clubové výhody vrátane objednávky z ponuky Clubu až do určeného počtu dní po dátume vyhláseného ukončenia programu Clubu. Všetky clubové výhody uplynutím stanovenej lehoty po ukončení programu Clubu vrátane samotného členstva zanikajú.

Členské záležitosti, zmeny v správe účtu, reklamácie účtu, objednávok a dodávok darčekov uplatňujú členovia na e-mailovej adrese club@hollandia.cz

V Prahe dňa 24. 5. 2018